Regisztráció
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Adatkezelési tájékoztató álláspályázatra, illetve gyakornoki programra jelentkezők részére

A BDO Magyarország vállalatcsoport fontosnak tartja a bármely tagvállalatánál meghirdetett állásra vagy gyakornoki pozícióra jelentkező természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását, és adatkezelése során a mindenkor hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai és a belső szabályzatai értelmében jár el. Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat elsősorban az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásár (a továbbiakban: „Rendelet”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintetteket tájékoztassa a BDO Magyarország vállalatcsoport címben szereplő adatkezelési gyakorlatáról.

A BDO Magyarország vállalatcsoport valamennyi adatkezelési tevékenységéről szóló tájékoztatása egységes szerkezetbe foglalva az alábbi linken érhető el: Adatvédelmi nyilatkozat - BDO.

1. Fogalommeghatározások

Érintett: A jelen tájékoztató alkalmazásában az a természetes személy, aki a BDO Magyarország vállalatcsoport bármely vállalatánál meghirdetett állásra vagy gyakornoki pozícióra jelentkezik.

Adatkezelő: A jelen tájékoztató alkalmazásában elsősorban a BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-865069; adószám: 13627289-4-42; kapcsolattartó: BDO Irodavezetés; E-mail: office@bdo.hu; a továbbiakban: „BDO Vagyonkezelő”).

Közös adatkezelő: Tekintettel arra, hogy az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg, a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében közös adatkezelők a BDO Magyarország tagvállalatai és vele szerződésben levő egyéb szervezetek:

 • BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.
 • BDO Magyarország Adótanácsadó Kft.
 • BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
 • BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Kft.
 • BDO Magyarország IT Megoldások Kft.
 • BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda
 • BDO Pénzügyi Tanácsadó Zrt.
 • BDO Magyarország ESG Tanácsadó Kft.

(a továbbiakban együttesen: „BDO”, illetve a szövegkörnyezettől függően a megfelelő BDO tagvállalat: „BDO Tagvállalat”, illetve „Adatkezelő”).

A fentiekben megnevezett közös Adatkezelők elsődleges Adatkezelőként, továbbá az adatkezelés jogszerűségéért és biztonságosságáért felelősnek a BDO Vagyonkezelőt jelölték ki. Az érintettek elsődlegesen a BDO Vagyonkezelővel szemben tudják érvényesíteni a jogaikat, illetve az érintettekkel való kapcsolatokban a BDO Vagyonkezelő jár el. Az érintettek a BDO Vagyonkezelővel a fent megadott elérhetőségeken tudják felvenni a kapcsolatot.

Amennyiben az érintett egy meghatározott pozícióra jelentkezett a BDO-hoz, úgy a BDO Vagyonkezelő és az adott pozíciót meghirdető BDO Tagvállalat együttesen jár el közös adatkezelőként. Ebben az esetben az érintett személyes adatai csak abban az esetben kerülnek továbbításra más BDO Tagvállalat részére, amennyiben az érintett ahhoz előzetesen hozzájárult.

2. Adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett (jelentkező/pályázó) hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont].

Az érintett nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, azonban úgy a BDO nem tudja a jelentkezését elbírálni. Amennyiben az érintett a hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét.

A benyújtott pályázat alapján kezelt adatok köre: név, születési név, születési dátum, anyja születési neve, lakcím, képzésre és nyelvismeretre vonatkozó adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok (pl. egészségi állapotra vonatkozó adatok).

Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállalók kiválasztása.

A pályázat elbírálását követően a nem nyertes pályázók tekintetkében az adatkezelés további célja, amennyiben ehhez az érintett külön nyilatkozatával hozzájárult: további álláslehetőségek közlése céljából történő közvetlen megkeresések.

Az adatkezelés időtartama:

 • Amennyiben az érintett ehhez külön hozzájárult vagy nem egy konkrét állásra jelentkezett: a kézhezvételtől számított kettő év.
 • Amennyiben az érintett regisztrált a BDO online karrierportálján: a hozzájárulás visszavonásáig (regisztráció törléséig).
 • A BDO Tagvállalattal létesítendő munkaviszonyra kiírt pályázat esetén, amennyiben a pályázat sikeres volt, a BDO a jelentkezéskor megadott adatok közül a munkaviszony létesítéséhez és fenntartásához szükséges adatokat az erre vonatkozó külön tájékoztató szerint kezeli.

Adatok forrása: Az érintett személyes adatait a BDO közvetlenül az érintettől (a honlapon megadott e-mail címen keresztül vagy postán), munkaerő-közvetítő cégen keresztül vagy a BDO által használt állásportálon keresztül is megszerezheti.

Adattárolás módja: Elektronikusan és/vagy papír alapon.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Az Adatkezelő profilalkotást nem végez, illetve nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja harmadik fél részére. A BDO nem továbbítja az érintett adatait más, nem az EU-ban található adatkezelő részére.

Amennyiben az érintett gyakornoki foglalkoztatásra jelentkezik, a kiválasztott érintett adatai az érintett hozzájárulásával továbbításra kerülnek a választott szövetkezet vagy más foglalkoztató részére.

3. Az érintettek jogai és azok érvényesítése

Hozzáféréshez való jog. Az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésnek a GDPR 13. és 14. cikkeiben meghatározott jellemzőiről, amit a BDO a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint teljesít.

Az érintettnek joga van hozzáférni a vele kapcsolatosan a BDO által kezelt adatokhoz (az érintett információt kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon).

Az érintett kérheti a kezelt személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért a BDO adminisztratív költségeken alapuló észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban, biztonságos csatornán, jelszóval védetten kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog. Az érintettnek joga van a pontatlan adatai helyesbítését kérni.

Törléshez való jog. Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és az Adatkezelő köteles az ilyen adatokat törölni. Az adatok törlése nem kérhető, ha az adatkezelés szükséges az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából.

Adatkezelés korlátozásához való jog. Bizonyos esetekben az adatokat a BDO nem törli, hanem a kizárólag a tárolásra korlátozza az adatkezelést.

Adathordozhatósághoz való jog. Az érintettnek joga van a BDO által kezelt adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatai közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz.

Tiltakozáshoz való jog. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az

 • jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 • közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

Az érintettek jogainak érvényesítése

Amennyiben az érintett bejelenti az Adatkezelőnek, hogy valamely jogával élni kíván, az Adatkezelő az érintettet a kérés nyomán hozott intézkedéseiről indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja. Amennyiben intézkedések megtételére az Adatkezelő álláspontja szerint nincsen szükség, az Adatkezelő erről az érintettet tájékoztatja.

4. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a személyes adataival kapcsolatban az érintettnek bármilyen panasza merülne fel, a panasza mielőbbi békés rendezése céljából felkeresheti a BDO-t a jelent tájékoztatóban meghatározott elérhetőségek valamelyikén. A panasz sikertelensége esetén az érintett panasszal az adatvédelmi hatósághoz [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.huvagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.